Årsmöte 2024

Hålls i Linde skolhus måndagen den 18 mars kl. 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

April 2015:
Vattenrådet Snoderån samrådsyttrande till Vattenmyndigheten.

Februari 2015:
Vattenrådet Snoderån överklagar, tillsammans med Ringome Bevattningssamfällighet och Mästermyrs Vattenavledningsföretag, Region Gotlands tillstånd för avloppsreningsanläggning i Hemse/Alva.
Läs överklagan:
 
Juni 2014:
Vattenråden kritiserar Regionen angående policyn för enskilda avlopp:
Infiltrationsbäddar riskerar skada Gotlands grundvatten
Rapporter från Vattenrådet:

Samrådsmöte Visby 25 februari 2013 kritiseras
Vattenråden på Gotland är kritiska till det samrådsmöte som vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt anordnade i Visby den 25 februari.
Läs utvärderingen i pdf-filen.

____________________________

Vattenrådet avslöjar miljöskandal
Vattenrådet Snoderån avslöjade i februari 2011 att avloppsdammarna i Havdhem leder in avloppsvatten i närliggande naturreservatet Västra märgelgraven. Länsstyrelsen har inget märkt! Därefter rinner avloppsvattnet ut i Burgsvikån. Halterna av fosfor är när vattenet rinner in i NR 1,88 mg/ P/l och när det rinner ut i Burgsviksån 1,84 mg P/l och när det blandat sig med dikesvattnet 0,95 mg P/l dvs över tillåtna 0,5 .

 

Vattenrådet driver 4 olika LOVA projekt:
• Fosforfälla i dike som rinner ut i Storkanalen
• Gäddlekplats i Snoderviken
• Åtgärdsprogram för hela avrinningsområdet
• Fosfordamm i Lojsta

Syfte: att främja en god vattenhushållning, en god vattenkvalitet och att främja långsiktig biologisk mångfald om så är möjligt. Medlem kan alla bli som är knutna till verksamhetsområdet antingen som boende, förening, verksamhetsutövare eller juridisk person. Ansökan om medlemskap sker till styrelsen.

Föreningens stadgar (pdf)
Protokoll årsmöte 2011 (pdf)
Verksamhetsplan 2011-12 (pdf)

Här på första sidan kommer aktuella ärenden och händelser att presenteras löpande. Under flikarna ovan finns länkar till andra sidor med information. OBS att alla sidor är inte klara ännu.


 


Gotlands vattenråd undervisas av Bo Mattsson i konsten att analysera vattenprover
Foton: Björn Hjernquist


Gotlands vattenråd på Lilla Karlsö
Foton: Björn Hjernquist


Exempel på aktiviteter inom Vattenrådet Snoderån

• 23 juli 2009: Vattenråden på Gotland träffas på Lilla Karlsö för att diskutera ett gemensamt svar till Vattenmyndigheten på förslagen till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning.   

 

 

 

 

 

 

 


  Copyright 2009 Vattenrådet Snoderån. All rights reserved.
Webeditor: webmaster@snoderan.se
Sök enbart i snoderan.se